Projekty s podporou Európskej únie

Poskytnutá podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Podpora na vytvorenie pracovného miesta - Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 1 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

Zmluva o starostlivosti - Štátna pomoc na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity

 • "Projekt zlepšovania stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území 2" Obdobie realizácie: 7/2021 - 6/2023

  Viac informácii tu

Podpora na vytvorenie pracovného miesta - Aktivita č. 3 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

Poskytnutá podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Podpora na vytvorenie pracovného miesta - Aktivita č. 3 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

Dotácia na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

Národný projekt - "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 2

Národný projekt - "Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č. 1

Národný projekt - Cesta na trh práce 2

Národný projekt - Praxou k zamestnaniu (1. november 2018 - 31. júl 2019)

Národný projekt - Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 1 podľa § 54 (1. november 2018 - 30. jún 2020)

Národný projekt - Praxou k zamestnaniu (1. október 2018 - 30. jún 2019)

Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov - NP "Cesta na trh práce" A3 podľa §54

Národný projekt - Cesta na trh práce - Aktivita č. 3

Národný projekt - "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 1 (1. október 2017 - 31. máj 2019)

Národný projekt - Praxou k zamestnaniu (1. máj 2017 - 31. január 2018)

 • Operačný program - Ľudské zdroje
 • Prioritná os 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
 • viac informácii TU

Projekt obnovy lesov Spoločnosti lesomajiteľov, p. s. Ihľany

 • Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
 • Prioritná os: zamestnanosť
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 • Opatrenie č. 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov Podopatrenie č. 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 • Číslo výzvy: 3/PRV/2015
 • Kód Projektu: 084PO030028
 • Miesto realizácie Aktivít Projektu:SR, okres: Kežmarok obec: Ihľany
 • Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou:
  1. z prostriedkov EPFRV: 381 789,60 EUR t. j. 75% z celkových oprávnených výdavkov
  2. z prostriedkov ŠR SR: 127 263,20 EUR t. j. 25% z celkových oprávnených výdavkov
 • Maximálna výška NFP: 509 052,80 EUR
 • viac informácii TU

Národný projekt - Šanca na zamestnanie (1. marec - 30. november 2016)

 • Operačný program - "Ľudské zdroje"
 • Prioritná os - zamestnanosť
 • podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ
 • viac informácii TU

Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

 • účelom poskytovania pomoci bolo prispieť k udržaniu a zlepšeniu stavu lesov a podporiť ich ekologické, ochranné a rekreačné funkcie
 • viac informácii TU

Obnova lesov pozemkového spoločenstva Ihľany v roku 2014

 • hlavným cieľom projektu bolo obnoviť produkčný potenciál lesov Spoločnosti lesomajiteľov, p. s. Ihľany
 • špecifickými cieľmi bolo posilniť biodiverzitu a ekologickú stabilitu lesných porastov lesov, znížiť riziko pôdnej erózie, zvýšiť absorpčný potenciál pôdy v lesoch a posilniť vodohospodársku funkciu lesa
 • aktivitou projektu je aj zabezpečiť také drevinové zloženie, ktoré umožní plniť vodohospodárske, pôdoochranné a verejnoprospešné funkcie lesa.
 • viac informácii TU

Národný projekt - podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie (1. júl - 30. september 2015)

 • operačný program "Zamestnanosť a sociálna inklúzia"
 • prioritnou osou daného projektu je podpora rastu zamestnanosti
 • opatrením je podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
 • viac informácii TU