Výbor spoločnosti

Ing. Ondrej Čopjak
predseda
Ing. Pavol Šatala
podpredseda - požiadavky, riešenie problémov a prípadné dotazy v rámci spoločnosti
Dr. Juraj Tomeček
majetkovo-právne náležitosti, dedičské konania
František Chamila
Michal Ridzik

Dozorná rada

Jozef Tomeček
predseda
Milan Paludka
Zuzana Vojčeková

Odborný lesný hospodár

Ing. Ondrej Kopaničák

Lesník

Ing. Marek Tomeček
palivové drevo, deputáty a plánovanie termínov odvozov

Ekonóm

Ing. Ján Šatala