Poľovníctvo

Aj keď obec Ihľany je obkľúčená lesmi, v obci nebol v predchádzajúcej histórii vytvorený vlastný poľovný revír. Nadšenci poľovníctva nachádzali v minulosti priestor pre vykonávanie svojho koníčka pod hlavičkou rôznych poľovných združení. V období totality si niektorí zapoľovali ako zamestnanci vojenských lesov, iní ako členovia združenia Zlatá hora v Kežmarku, do ktorého patrili aj poľovné pozemky našej obce ležiace mimo vojenského výcvikového priestoru Javorina. Po prinavrátení obecného majetku bolo od roku 2000 umožnené poľovníkom z obce poľovať v obecných lesoch.

Pozitívom vo vývoji ihlianskeho poľovníctva bolo podpísanie dodatku č.1 k výkonu poľovného práva 12. augusta 2008 medzi VLM SR š. p. o. z. Kežmarok a združením bývalých urbarialistov Vyšné Ružbachy a Spoločnosťou lesomajiteľov Ihľany Podľa tohto dodatku mohla aj Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany vykonávať poľovné práva v rámci revíru vojenských lesov. Poľovníci, ktorí sú členmi Spoločnosti lesomajiteľov, p. s. Ihľany, tak od roku 2008 môžu poľovať v poľovnom revíri Javorina v lesoch, ktoré obhospodaruje táto spoločnosť. Nie je to určite najoptimálnejšie riešenie, no tým sa vytvorili predpoklady pre rozvoj miestneho poľovníctva. Na výmere našej spoločnosti môžu poľovať len členovia spoločnosti, ich rodinní príslušníci a zamestnanci spoločnosti s platným poľovným lístkom. Táto skutočnosť zvýšila záujem o poľovníctvo najmä u mladšej generácie. Pred začatím výkonu poľovníctva v našej spoločnosti bolo v roku 2008 9 poľovníkov a 3 kandidáti na poľovníctvo. ( 1. Ján Tomeček st., 2. Ján Tomeček ml,, 3. Ing. Ján Mitura, 4. Jozef Lopatovský, 5. Milan Roman, 6. Peter Krempaský, 7. Jozef Knapik, 8. Ján Tomeček st., 9. Jozef Ferencko. Kandidátmi boli 1. Ján Tomeček ml., 2. Ján Tomeček , 3. František Chamila.

Poľovníci spoločnosti tak začali vykonávať poľovné práva v revíri Javorina, ktorý je revírom VLM SR, š. p. o. z. Kežmarok. Poľovným hospodárom tohto jedného z najväčších poľovných revírov na Slovensku je Eduard Kriššák. V našej spoločnosti je tzv pomocným poľovným hospodárom Ing. Ján Mitura, ktorý vedie poľovnú dokumentáciu v našej spoločnosti. Poľovníci majú knihu návštev umiestnenú pred domom Jána Tomečka.

Poľovný revír je označovaný ako jelení revír. Z tohto dôvodu v plánoch odstrelu figuruje predovšetkým jelenia zver. Prvého jeleňa výkonovej triedy II. strelil spomedzi našich poľovníkov Ján Tomeček, ml. Medzi najväčšie trofeje našich poľovníkov môžeme zaradiť úlovok Jána Tomečka st, ktorý v roku 2000 ako člen PZ Zlatá hora ulovil diviaka lesného, ktorý bol ocenený zlatou medailou za 120, 55 bodov CIC. Táto trofej diviaka lesného patrí medzi najlepšie za posledných 15 rokov v rámci obvodnej poľovníckej komory Kežmarok.

Naša spoločnosť každoročne dostáva od pracovníkov VLM Kežmarok plán odstrelu. V priemere za posledných 5 rokov Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany získa povolenie na odstrel 3- 4 jeleňov, 4- 5 jeleníc, 3 jelenčiat, 2-3 srncov, 5-6 diviakov. Odstrel trofejovej jelenej zveri realizuje spoločnosť prostredníctvom hostí z Českej republiky.

V roku 2013 strelil hosť Petr Stanovský jeleňa výkonovej triedy IV., za čo mu bolo udelených 178,41 bodov CIC.

V súčasnosti Spoločnosť eviduje týchto aktívnych poľovníkov:

 • František Chamila
 • Peter Krempaský st.
 • Peter Krempaský ml.
 • Ing. Ján Mitura
 • Vladimír Mitura
 • Jozef Ridzik
 • Ján Tomeček st.
 • Ján Tomeček ml.
 • Ján Tomeček st.
 • Ján Tomeček ml.
 • Ján Tomeček
 • Marek Tomeček
 • Ing. Ondrej Kopaničák

Medzi najúspešnejších strelcov v súčasnosti patria Jozef Lopatovský, Ján Tomeček ml., Ján Tomeček ml. a Ján Tomeček.

Poľovníci venujú dostatočnú pozornosť aj starostlivosti o zver. Stavajú a opravujú krmelce, pravidelne prikrmujú zver, odpracovali množstvo brigádnických hodín pri oprave chát a čistení porastov. V tejto činnosti treba vyzdvihnúť prácu Petra Krempaského. Poďakovanie zo strany Spoločnosti lesomajiteľov, p. s. Ihľany patrí aj Ing. Jánovi Miturovi za vykonávanie prác tzv. pomocného lesného hospodára.

V roku 2013 vyvinulo vedenie spoločnosti v spolupráci s poľovníkmi a obcou Ihľany obrovskú snahu o vytvorenie samostatného poľovného revíru Ihla. Toto snaženie nebolo úspešné, no poľovníci by sa v budúcnosti radi dočkali zriadenia vlastného poľovného revíru.

Dr. Juraj Tomeček