Z histórie spoločnosti

Obec Ihľany obopína z východnej, južnej a západnej strany prstenec lesných porastov. Lesné hospodárstvo má v obci bohatú históriu. Do roku 1848 boli vlastníkmi lesov v okolí obce zemepánske rodiny. Lesné pozemky v katastri obce si vzájomne predávajú rodiny Berzevici, Zsedény, Okoličány, Krieger- Spitzer. Po urbárskej regulácii Márie Terézie v roku 1767 sa z obyvateľov obce Hodermark, ktorí boli poddaní, stávajú urbárski roľníci a začínajú na pozemkoch hospodáriť a odvádzať zemepánom predpísané dávky. Po zákonných úpravách majetkových pomerov z roku 1848 sa majetkové prídely urbárskych roľníkov stali majetkom urbárskych spoločenstiev. Urbárska spoločnosť v Hodermarku sa rozhodla už v 19. storočí pre výstižný názov – Spoločnosť bývalých urbarialistov v Hodermarku. Táto spoločnosť v roku 1902 odkúpila časť pozemkov od rodiny Krieger- Spitzer. Na konci 19. a 20. storočia obyvatelia Hodermarku kupovali terajšie lesné pozemky od zemepánov. Na kúpu pozemkov dávali všetky úspory a často, aby si mohli kúpiť les, odchádzali za prácou do USA.

Vývoj pozemkového vlastníctva zasiahol socializmus. Štát odňal urbariátom a súkromným osobám užívacie práva. Navyše na území Levočských vrchov bol zriadený vojenský výcvikový priestor Javorina a do tohto priestoru sa dostali aj všetky ihlianske lesy.

Spoločnosť lesomajiteľov Ihľany začala písať svoju novodobú históriu 22.7. 1992, kedy Vojenské lesy a majetky, o. z. Kežmarok vydali 146,1 ha v lokalite Záhora a Majerka. Išlo o lesy, ktoré nepatrili do vojenského výcvikového priestoru Javorina. Prvým predsedom bol Štefan Tomeček, po ňom do roku 2002 bol predsedom Igor Zemčák. V roku 2003 sa stal predsedom spoločnosti Juraj Tomeček, ktorý veľa úsilia vynaložil v oblasti prinavrátenia majetku vo vojenskom výcvikovom priestore. Zorganizoval množstvo rokovaní s predstaviteľmi štátu, vojenských lesov, niekoľko blokád lesných ciest a iné aktivity, ktoré nakoniec spustili proces prinavrátenia majetku obyvateľom Ihlian. Zastupoval ako splnomocnenec drvivú väčšinu vlastníkov pri prinavrátení majetku.

Prelomovým dátumom sa javí 15. jún 2006, kedy do hospodárenia Spoločnosti lesomajiteľov Ihľany prešlo 407 ha lesa vo VO Javorina v lokalitách: Uhliská, Žáková, Voláreň, Brezovec, Polomka, Pod hoľou, Pašíček, Mintviky, Predné mláky a Zadné mláky. K druhému preberaniu lesa došlo 22.septembra 2007, kedy bolo odovzdaných 250 ha lesa v lokalitách s miestnymi názvami Lesný mlyn, Pod lazíkmi, Germanovská lúka, Malá Ihla, Polimbark, Javorinky a Pod poľanami. K ďalšiemu preberaniu došlo 6. novembra 2008, kedy spoločnosť prebrala 91,44 ha lesa v lokalitách Lesný mlyn, Finč, Pretáčok a Stredný Ždiar. V roku 2011 došlo ešte ku konfrontácii vydanej plochy s právoplatnými rozhodnutiami. Boli odovzdané lesné pozemky v lokalite Huzičková a došlo k stanoveniu výmery spoločnosti vo vojenskom výcvikovom priestore na 798 ha. V roku 2012 spoločnosť prebrala 13, 84 ha v k. ú Ľubica.

Obdobie v rokoch 2003- 2008 bolo pre hospodárenie veľmi ťažké. Začínala so 147 ha, no aj napriek tomu dokázala od roku 2003 do 2013 vyplácať vysoké dividendy svojim členom, podarilo sa jej za svojich členov splatiť do štátnej pokladnice náhradové sumy vo výške cca 3 milióny slovenských korún a prevziať percentuálne najväčší podiel majetku zo všetkých 24 obcí vo VO Javorina. Do užívania boli prebraté aj dve chaty v lokalitách Peklo a Merčáková. V roku 2009, keď spoločnosť hospodárila na výmere takmer 1000 ha prišla hospodárska kríza, ktorá narobila starosti s predajom drevnej hmoty

Vyzdvihnúť treba aj aktívnu účasť väčšiny vlastníkov, ktorí sa nebáli blokovať cesty, postaviť sa bezbranne voči súkromnej bezpečnostnej službe a aktívne sa domáhať svojich práv. Úctu a poďakovanie si zaslúžia aj všetci členovia výboru a dozornej rady. Od roku 2003, kedy za predsedu bol zvolený Juraj Tomeček výbor tvorili Igor Zemčák, Mirko Čopjak, Mária Jankurová a Ján Tomeček. Dozornú radu tvorili Miroslav Brejka, Vladimír Staš a Juraj Zemčák. V roku 2005 boli za členov výboru zvolení Mária Jankurová, Ján Tomeček, Juraj Jankura a Juraj Zemčák. Za členov dozornej rady Mirko Čopjak, Miroslav Brejka a Vladimír Staš. V roku 2007, v roku 2009 a v roku 2011 boli zvolení za predsedu Juraj Tomeček, za členov výboru Ján Tomeček, Mária Jankurová, Juraj Zemčák a Miroslav Brejka. Za predsedu dozornej rady Mirko Čopjak, za členov výboru Vladimír Staš a Daniel Šatala. V roku 2013 za predsedu bol zvolený Juraj Tomeček, za členov výboru Miroslav Brejka, Mária Jankurová, Juraj Zemčák a Michal Ridzik. Za predsedu dozornej rady Mirko Čopjak, za členov dozornej rady Ing. Pavol Šatala a Vladimír Staš. Funkciu hospodára vykonával od roku 1992 Jozef Trella, od roku 2004 Milan Roman a od roku 2011 Ing. Ondrej Kopaničák. Funkciu lesníka vykonáva Jozef Lopatovský.

V októbri 2013 Juraj Tomeček ukončil svoju aktívnu činnosť zo zdravotných dôvodov. Od októbra 2013 do mája 2015 bol poverený vedením spoločnosti Miroslav Brejka. V tomto období mu aktívne pomáhali viesť spoločnosť všetci členovia výboru a dozornej rady. Od 4.decembra 2013 sa spoločnosť pretransformovala na spoločnosť s právnou subjektivitou a zmenila názov na Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany. Ekonómom spoločnosti sa stal Ing. Ján Šatala. Po pretransformovaní na spoločnosť s právnou subjektivitou sa otvorili možnosti podávať projekty. Spoločnosť najmä vďaka aktívnej práci Ing. Pavla Šatalu a odborného lesného hospodára Ing. Ondreja Kopaničáka, bola úspešná pri predkladaní projektov (bližšie v časti projekty). Spoločnosť v roku 2014 prebrala cca 12 ha v k .ú Stotince, cca 17 ha v k. ú Majerka a cca 3 ha v k. ú. Lubica. Spoločnosť v súčasnosti hospodári na 999, 98 ha.

V roku 2015 bol za predsedu zvolený Ing. Ondrej Čopjak, za členov výboru Ing. Pavol Šatala, Mária Jankurová, Dr. Juraj Tomeček a Michal Ridzik. Za predsedu dozornej rady Miroslav Brejka, za členov dozornej rady Vladimír Staš a Jozef Tomeček.

Dr. Juraj Tomeček