Aktuality

Pozvánka

Obec Ihľany v spolupráci so Spoločnosťou lesomajitelov, p.s. Ihľany a Regionálna rada KST Levočské vrchy - Branisko Vás 18. maj 2024 pozývajú na Hviezdicov výstup na Čiernu horu a Ihlu v Levocských vrchoch. Viac informácií v pozvánke TU

Zhromaždenie vlastníkov 2024

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany pozýva všetkých členov na zhromaždenie vlastníkov. Viac informácií v pozvánke TU

Naša spoločnosť a Ihla v RTVS

Archív RTVS

Zhromaždenie vlastníkov 2023

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany pozýva všetkých členov na zhromaždenie vlastníkov. Viac informácií v pozvánke TU

Oznam pre členov spoločnosti

Vážení členovia Spoločnosti lesomajiteľov Ihľany, z dôvodu prerozdelenia kompetencií v našej spoločnosti dávam na vedomie nasledujúce informácie.

  • Palivové drevo, deputáty a plánovanie termínov odvozov kontaktovať Ing. Mareka Tomečka, lesníka - 0915 032 959
  • Majetkovo-právne náležitosti, dedičské konania riešiť s Dr. Jurajom Tomečkom, členom výboru - 0907 941 642
  • Požiadavky, riešenie problémov a prípadné dotazy v rámci spoločnosti kontaktovať Ing. Pavla Šatalu, podpredsedu spoločnosti - 0905 324 613
  • V prípade potreby a záujmu kľudne volajte Ing. Ondreja Čopjaka, predsedu spoločnosti - 0917 681 174

Zhromaždenie vlastníkov 2022

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany pozýva všetkých členov na zhromaždenie vlastníkov. Viac informácií v pozvánke TU

Zápisnica z korešpondenčného zhromaždenia vlastníkov

Na stiahnutie TU

Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania zo zasadnutia Zhromaždenia vlastníkov Spoločnosti lesomajiteľov, p. s. Ihľany zo dňa 22. 05. 2021

Hlasovací lístok č. 1

Hlasovací lístok č. 2

"POZOR - ZRUŠENÉ ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV SPOLOČNOSTI"

Viac informácií TU

Zhromaždenie vlastníkov 2021

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany pozýva všetkých členov na zhromaždenie vlastníkov. Viac informácií v pozvánke TU

Guláš lesomajiteľov

Na zhromaždení vlastníkov spoločnosti bol schválený "Guláš lesomajiteľov" pre členov a rodinných príslušníkov, ktorý sa uskutoční 24. augusta 2019 (sobota) so začiatkom o 12-tej hodine v lokalite Dubáreň.

Zhromaždenie vlastníkov

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany pozýva všetkých členov na zhromaždenie vlastníkov. Viac informácií v pozvánke TU

Starostlivosť o les

V našej spoločnosti sme v mesiaci apríl zalesnili cez 60 000 ks sadeníc - buk, jedľa, smrek, smrekovec. Priebežne sú vykonávané výchovné zásahy (prerezávky), ochrana proti burine celoplošne. V ťažbovej činnosti sa venujeme odstraňovaniu kôrovcovej kalamity a prebierkovým zásahom.

Guláš lesomajiteľov

Na zhromaždení vlastníkov spoločnosti bol schválený "Guláš lesomajiteľov" pre členov a rodinných príslušníkov, ktorý sa uskutoční 25. augusta 2018 (sobota) v lokalite Dubáreň.

Zhromaždenie vlastníkov

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany pozýva všetkých členov na zhromaždenie vlastníkov. Viac informácií v pozvánke TU

Pestovná a ťažbová činnosť 2017

V našej spoločnosti stále prebiehajú činnosti ako ochrana proti burine (vyžínanie), príprava plôch po ťažbe na výsadbu stromčekov, výchova porastov (prerezávky). V ťažbovej činnosti likvidujeme prevažne kalamitnú drevnú hmotu (sucháre, vývraty, zlomy a stromy napadnuté škodcom)

Guláš lesomajiteľov 2017

26. augusta 2017 sa v lokalite Trošča (Dubáreň) uskutočnil dlho očakávaný "Guláš lesomajiteľov", kde do nálady vyhrávala ľudová hudba Pastrnoci. Veríme, že vlastníci s rodinnými príslušníkmi sa cítili na tejto akcii veľmi dobre.

Guláš lesomajiteľov 2017

Na zhromaždení vlastníkov bol odsúhlasený "Guláš lesomajiteľov", ktorý sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2017.

Zalesňovacia činnosť 2017

V našich lesoch prebieha zalesňovacia činnosť. Vysádzame stromčeky typu smrek, buk a smrekovec.

Praxou k zamestnaniu

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany zamestnala od 1. mája 2017 Ing. Máriu Tomečkovú prostredníctvom projektu "Praxou k zamestnaniu"

Zhromaždenie vlastníkov

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany pozýva všetkých členov na zhromaždenie vlastníkov. Viac informácií v pozvánke TU

Prevzatie nových lesných pozemkov

"Dňa 10. februára 2017 naša spoločnosť prevzala do užívania ďalšie lesné pozemky na k. ú. Ľubica za účasti zástupcov VLM SR, š. p.

Historická mapa

Historickú ortofotomapu k. ú. Stotince a Majerky si môžete prezrieť TU

Poľovníctvo

Aj tejto rok k nám zavítali hostia z Českej republiky. Zlatého jeleňa IV. vekovej kategórie ulovil pán Petr Stanovský a bronzového jeleňa III. vekovej kategórie ulovil pán Ing. Ján Kyselý (foto v albume Poľovníctvo)

Vykonávané práce

Naši zamestnanci vykonávali viacero činností ako napríklad: čistenie rúbanísk po ťažbe, postavený posed na poľovnícke účely, čistenie chodníkov pre poľovníkov, vyžínacie práce, čistenie odrážok a pod.

Pokračujúce práce

V našej spoločnosti momentálne prebiehajú vyžínacie práce, pokračujúce spracovávanie kalamity, čistiace a údržbové práce.

Obnova lesov

Projekt obnovy lesov Spoločnosti lesomajiteľov, p. s. Ihľany

Zalesňovacia činnosť

V našej spoločnosti momentálne prebieha zalesňovacia činnosť s výsadbou sadeníc - buk, smrek a jedľa

Šanca na zamestnanie

Spoločnosť lesomajiteľov, p. s. Ihľany od 1. marca 2016 zamestnáva 18 ľudí prostredníctvom národného projektu "Šanca na zamestnanie"

Valné zhromaždenie vlastníkov

Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. pozýva všetkých vlastníkov na valné zhromaždenie. Pozvánka na valné zhromaždenie vlastníkov v roku 2016

Oznámenie pre členov

Ak  máte právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci vydané pred 1. aprílom 2015, ktoré určuje túto osobu alebo jej právneho predchodcu ako vlastníka pozemku na území bývalého Vojenského obvodu Javorina v čase od 1. januára 1953 do 31. marca 2015, a ktoré nebolo zapísané do katastra nehnuteľností, okresný úrad na úseku pozemkovom preverí jeho súlad s údajmi o vlastníctve pozemkov v zjednodušenom registri; osoba môže takéto rozhodnutie predložiť do 31. marca 2016.

Poznámka: Oznam sa týka tých členov, ktorým už bolo vydané právoplatné rozhodnutie v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Pamätná tabuľa

17. novembra 2015 sme slávnostne odhalili pamätnú tabuľu pre nášho nebohého predsedu Juraja Tomečka.

Požiar na Ihle

3. - 4. novembra 2015 postihol naše lesy rozsiahly požiar, ktorý nám zničil cca 6 hektárov mladého lesa. Požiar narobil oveľa väčšie škody na Vojenských lesoch.

Vybudovaný krmelec

V našich lesoch bol vybudovaný nový krmelec pre zver. Pri realizácii boli prítomní poľovníci, lesník a VPP pracovníci

Hostia z Českej republiky

18. septembra k nám na týždeň zavítali na poľovačku hostia z Českej republiky, p. Stanovský a p. Kyselý. Pán Kyselý ulovil jeleňa IV. vekovej kategórie (foto v galérií)

Osadzovanie odrážok a úprava lesných ciest

Práce realizoval pán Szentiványi s pomocou VPP pracovníkov

Zamestávanie pracovníkov VPP

Pracovníci sa podielali na:
  • čistenií porastu po ťažbe
  • realizácií schodíkov do pivnice a k chate Merčákovej
  • výpomoc pri realizácii krmelca pre zver
  • výpomoc pri osadzovaní odrážok a úprave lesných ciest

Snehová jama
Pre zvýšenie kvality sadeníc sme vybudovali novú snehovú jamu.

Cesta na vrch Ihla (1 281 m. n. m.)
Z dôvodu kalamity bolo potrebné vybudovať novú cestu na vrch Ihla s nadmorskou výškou 1 281 m.n.m.